آموزگاران دوم ابتدایی

دبیرخانه پایه دوم ابتدایی استان آذربایجان غربی - میاندوآب

برگ ارزیابی توصیفی درس علوم

به نام خدا      برگ  درس  علوم تجربی مهارت ها    پایه  دوم 1

مدرسه  ................   نوبت اول   90-1389

ردیف

نام

نام خانوادگی

همکاری

کنجکاوی

رعایت بهداشت

بیان مشاهدات

بیان آموخته ها

1

اکبر

ابراهیمی

خ خ     خ

خ     خ

درجه یا مقیاس

 

 

1/8   15/9

 

تاریخ ارزیابی

 

 

2

کسری

احمد زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

محمد

اسدپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·          معلمان گرامی می توانند  از  ابزار های ارزشیابی مختلف بدون محدویت زمانی و مکانی برای ارزیابی  اهداف آموزشی هر درس  استفاده نمایند.

·          از پرسش ها شفاهی ، مشاهدات کلاسی و خارج از کلاس، انجام آزمایش و کارهای عملی و .... می توان برای شناخت بیشتر دانش آموزان ، و تو ضیح و توصیف میزان آموخته های علمی و عملی آنها استفاده نمود.